Sanskrit Mantras
Om Kumara Mantra Lyrics (Innocence) – Blessing the Children
328
Om Kumara Mantra lyrics: „Om Kumara Kushalo, Dayayei Namaha.” Om Kumara Mantra (Blessing the Children)
Sanskrit Mantras
Tumare Darshan Mantra Meaning
2.6k.
Tumare Darshan lyrics: „Tumare Darshan Ki bela Ye mausam ras rachane ka. Liye ullas ki sanse Samai masti
Sanskrit Mantras
Aham Prema Mantra – I Am Love
228
Aham Prema mantra meaning: „I am divine love I am that which I seek I radiate beautifully perfect love.
Sanskrit Mantras
Om Sarve Bhavantu Sukhinah – Universal Prayer for Peace
2.2k.
Mantra lyrics in Sanskrit: ”Sarve bhavantu sukhinah Sarve santu niramyah Sarve bhadraani psyantu Ma kaschit
Sanskrit Mantras
Sat Patim Dehi Parameshwara Mantra To Attract A Soul Mate
1.5k.
Sat Patim Dehi Parameshwara Mantra translation in English: ”Please give me a man of truth who embodies
Sanskrit Mantras
Om Shrim Shriyei Namaha Mantra To Attract Abundance
128
Om Shrim Shriyei Namaha mantra translation in English: ”Om and Salutations to the creative abundance
Sanskrit Mantras
Om Namah Shivaya Gurave Mantra – The Anusara Yoga Invocation
752
Om Namah Shivaya Gurave Mantra lyrics in Sanskrit: ”Saccidananda Murtaye Nisprapancaya Shantaya Niralambaya Tejase.
Sanskrit Mantras
Om Sharavana Bhavaya Namaha Meaning – Siddhi Mantra
2.3k.
Om Sharavana Bhavaya Namaha mantra meaning: ”Om and salutations to the son of Shiva, who brings auspiciousness